Bli ny med Jan Thomas - Laila Berge Skogesal

"Bli ny" med Jan Thomas presenterer: En ny versjon av Laila Berge Skogesal (30).